ویژگیهای اصلی بانک‌ سلولی

توضیحات زیر چند نکته مهم درباره بانک‌ سلولی را فراهم می‌کند: نگهداری منظم سلول‌ها یکی از ویژگیهای اصلی بانک‌ سلولی، نگهداری سلول‌ها در شرایط مناسب است. این شامل دما، رطوبت، غلظت گازها، و سایر عوامل محیطی مرتبط با نگهداری سلول‌ها می‌شود. تنوع سلولی بانک‌ سلولی معمولاً مجموعه‌ای از انواع سلول‌های…

مطالعه بیشتر