ورود قوه قضائیه برای ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و صادرات کالاهای تولیدی

معاون دادستان کل کشور از ورود قوه قضائیه برای ترخیص کالاهای اساسی و صادرات کالاهای تولیدی خبر داد.