‌میزان «پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری» تغییر کرد

مدیرکل ‌تامین اجتماعی کردستان گفت: مجموع افراد تحت پوشش این بیمه 685 هزار و 815 نفر است که 40 درصد از کل جمعیت استان را شامل می‌شود.